กวีกลางป่า …..

กลุ่มกวีกลางป่าฝ่าไพรพง                     ดุ่มเดินตรงตามทางระหว่างเขา
พรั่งพร้อมเพื่อนเฮฮาประสาเรา              รวมกันเข้าค่ายรักษ์ช้างสรรค์สร้างคน
ไต่ขึ้นเขาลงห้วยมาด้วยกัน                   ป่าหญ้าคาเราไม่ยั่นได้ฝึกฝน
ถึงเหน็ดเหนื่อยแรงจะหมดยังอดทน     แม้มีบ่นก็ดั้นด้นเดินกันไปได้ชมนกชมไม้ในป่ากว้าง                    เรียนรู้หลายสิ่งอย่างสัมผัสได้
ใช้ตาดูหูฟังและใช้ใจ                          ธรรมชาติอยู่ใกล้ใกล้ในตัวเรา กลุ่มกวีกลางป่าเราน่ารัก                    ได้รู้จักสิ่งใหม่ใหม่ในขุนเขา
สิ่งแวดล้อมอยู่เคียงข้างดั่งเป็นเงา       เพียงแต่เราเข้าใจในหนทาง
หวังว่าเราจะพบกันในวันหน้า              ชีวิตจะแกร่งกล้าไร้สิ่งขวาง
ธรรมชาติจะกล่อมเกลาไม่จืดจาง        ทุกสิ่งอย่างติดตรึงใจไปชั่วกาล

สุปัญญา ชมจินดา  
ประพันธ์ ๑ ธ.ค. ๕๓  เพื่อเด็ก ๆ กลุ่ม ๔ กวีกลางป่าและทุกคน

ปิดการแสดงความเห็น