โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า
ดู งาม ขาม คม
๙๏ ดู องค์อรเอี่ยมเนื้อ      นวลโฉม
งาม แม่งามประโลม          โลกแท้
ขาม คิดจิตต์เจียนโจม       จอมสวาท แม่นา
คม อนงค์ในแพ้                ผาดแล้วแลขำ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  รัก น้อง ต้อง ใจ
๑๐๏ รัก แรงแถลงร่ำสิ้น       สุดปาน แม่เอย
น้อง วิไลยแลลาน               เลิศล้ำ
ต้อง เนื้อเมื่อยามสมาน       เสมอทิพย์ เทียบฤๅ
ใจ ชื่นชมห่อนช้ำ                เช่นนี้สุดหา ฯ

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น