โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า
                    กล ชาย หลาย ลิ้น
๑๏ กล ลวงเหลือลึกซึ้ง        สุดประมาณ
ชาย เชี่ยวเชิงชำนาญ          ซ่อนไว้
หลาย หลากว่องโวหาร       เพลงพลอด
ลิ้น หล่อนเหลือเชื่อไซ้        เล่ห์เลี้ยวลวงหญิง ฯ

  .

.

         ร้อย พัน หมื่น แสน
๒๏ ร้อย รุกข์ร้อยป่ากั้น      เรียงรัด
พัน สมุทร์มากลัด              แก่งกั้น
หมื่น เขาจะหลีกลัด           หิมเวศ ไปนา
แสน พี่รักเจ้านั้น                อาจด้นเดินแสวง ฯ

ปิดการแสดงความเห็น