ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๑๕)

ก็ลิงไต่สลิง…

 

ตัณหา…

 

พักกาย…

สายน้ำ…
 

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีกวี  ในกวีมีภาพ … (๑๔)

ปิดการแสดงความเห็น