กำหนดการงานรำลึกช้าง ๕๔

กำหนดการ
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชสมุนไพร (รำลึกช้าง๕๔)

“Big Cleaning Day คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”
วันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      ลงทะเบียน / บันทึกภาพเพื่อนพ้องเขาใหญ่ / เข้าที่พัก
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.     สันทนาการละลายพฤติกรรม /แบ่งกลุ่ม
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    กล่าวเปิดงานโดย
                                    – หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                                    – หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ที่ ๒ เขาใหญ่
                                    – ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น      “สถานการณ์ช้างเขาใหญ่”
                                     – ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                       “Big Cleaning Day คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ทำดีแทนช้างเพื่อผืนป่า”
                                     – คุณเกรียง ฤทธิ์เจริญ ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่
๒๑.๐๐ น.                   ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / พักผ่อน

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.     ภารกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.     กิจกรรมยามเช้า
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    อาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.    สันทนาการ “ความรู้ก่อนเข้าป่า”
                                     – คุณราเมศ โอชา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   เตรียมข้าวของสัมภาระก่อนเข้าป่า
๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.    เดินป่าแยกย้าย ๓ เส้นทาง  (อาหารเที่ยงกลางทาง)
                                    – เส้นบึงไผ่ 
                                    – เส้นคลองอีเฒ่า
                                    – เส้นเขาแหลม
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    ถึงที่พักแรม / กิจกรรมธรรมชาติ
                                      – เรียนรู้ธรรมชาติผ่านทักษะจากเหล่าเซียน
                                     – ทำไมต้อง 4 ม.
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.     “การดำรงชีพในป่า”
                                    – พี่ๆ ทหารร้อย รว.ไกล
                                    – เตรียมที่พัก / หุงหาอาหาร
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.     อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.     สุนทรียะสนทนาใต้แสงดาว
๒๑.๐๐ น.                    พักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.     ภารกิจส่วนตัว / กิจกรรมยามเช้า
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.     อาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.    เรียนรู้ธรรมชาติผ่านทักษะจากเหล่าเซียน (ต่อจากเมื่อวาน)
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.     เตรียมเดินทางกลับ
๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      เดินออกจากป่าพร้อมทั้งช่วยกันเก็บขยะระหว่างทาง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     ถึงค่ายสุรัส ฯ / อาหารเที่ยง
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     ภารกิจส่วนตัว / พักผ่อน
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.     เตรียมนิทรรศการ Big Cleaning Day
                                      – ผลงานจากป่า
                                      – 4 มอ
                                      – ของที่ระลึก
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.     อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.     “วิกฤติสิ่งแวดล้อม บทเรียนที่ไม่ควรลืม”
                                      – คุณเกรียง ฤทธิ์เจริญ ประธานกลุ่มรักษ์เขาใหญ่
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.     นำเสนอผลงานจากป่า / คำแนะนำจากบรรดาเซียน
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.     เวทีวัฒนธรรม
๒๒.๐๐ น.                   ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.     ภารกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.     กิจกรรมยามเช้า
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.     อาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.     “ผลกระทบจาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยว”
                                       – นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.     “เที่ยวหัวใจใหม่ ปกป้องเขาใหญ่ ด้วยปฏิบัติการ 4 ม.”
                                      – ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.      เตรียมแยกย้ายปฏิบัติการ Big Cleaning Day
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      เริ่มกิจกรรม Big Cleaning Day
                                     – ทีมรณรงค์ด่านปากช่อง
                                     – ทีมรณรงค์เหวสุวัต
                                     – ทีมรณรงค์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เวที / นิทรรศการ)
                                     – ทีมเดินรณรงค์จากด่านเนินหอม – น้ำตกเหวนรก
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      อาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     Big Cleaning Day (ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     เดินทางมารวมกัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     ละครกลุ่มเด็กรักษ์ป่าสุรินทร์
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม Big Cleaning Day
                                      – มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.    ดนตรีธรรมชาติ – วงคีตาญชลี
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.    มอบรางวัลภาพถ่าย โดย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    เดินทางกลับค่ายสุรัสวดี
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    กล่าวคำขอบคุณแทนใจชาวรักษ์เขาใหญ่ โดย พี่ต้อม
๒๐.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.    เวทีวัฒนธรรม
                                     – ดนตรีจากวงคีตาญชลี
                                     – การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มเยาวชน
๒๒.๓๐ น.                   ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป / พักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น.     ภารกิจส่วนตัว
๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.     อาหารเช้า
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    เดินทางสู่น้ำตกเหวนรก
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    พิธีรำลึกช้าง
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    อำลาเพื่อนพ้องน้องพี่
๑๐.๓๐ น.                   เดินทางกลับภูมิลำเนา

ปิดการแสดงความเห็น