One thought on “ภาพถ่ายที่ส่งเขาประกวด ประเภทประชาชนทั่วไป

  1. สวยทุกรูปครับ ต้องขึ้นยุกลับคณะกรรมการพิจราณาแล้วล่ะ ว่าใครจะได้รางวัลน่ะครับ