ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่

และองค์กรอนุรักษ์รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับร่วมสร้างความภูมิใจ จากมุมมองของตนเอง ในงานประกวดภาพถ่าย  หัวข้อ “ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”

*************************************************

โครงการ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่

เปิดรับภาพ 1 มิถุนายน 2554 – 30 กันยายน 2554

จัดโดย: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก มูลนิธิพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกลุ่มรักษ์เขาใหญ่

สนับสนุนโดย : องค์กรอนุรักษ์รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายโครงการ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1. เพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวชาวไทย สู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก และกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มาใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโครงการ

รณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

3. เพื่อเป็นกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แบบสร้างสรรค์ ตามวัตถุประสงค์โครงการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หัวข้อในการประกวด “ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”

โดยสื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ

ชนะเลิศ รับโล่รางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ประเภทของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ประเภทนักถ่ายภาพทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รางวัลการประกวด

ประเภทประชาชนทั่วไป
–   รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัล และโล่รางวัลจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรีพร้อมบ้านพักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1 คืน

–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัล และใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัลและใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี

–   รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 5 รางวัลและใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
–   รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัล และโล่รางวัลจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรีพร้อมบ้านพักอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 1 คืน

–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัลและใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
–   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 4,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 1 รางวัลและใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี

–   รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมกิ๊ฟเซ็ท 5 รางวัล และใบประกาศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์องคมนตรี

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
1.  นักถ่ายภาพระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2.  ประชาชน นักถ่ายภาพทั่วไป ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ และที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึง ความร่วมมือร่วมใจในการการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์เขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจในมุม มองต่างๆ โดยภาพที่ส่ง เข้าประกวดมีรายละเอียด ดังนี้
ภาพถ่ายทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น
– ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลคอมแพค หรือเอสแอลอาร์ ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
– ขยายเป็นภาพสี ขนาด 12 นิ้ว x 15 นิ้ว

– ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีขาว ขนาด  20 x  24   นิ้ว ด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง กรุณาติด “แบบฟอร์มการส่ง

ภาพเข้าประกวด”   โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ ให้ครบถ้วน
– ส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File Format Tiff  ที่มีคุณสมบัติ High Resolution    (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ) โดย บันทึกลงบนแผ่น CD

2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งด้วยตัวเองได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก

– คุณทรงชัย สัจจานนท์ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ( ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร 084-1229428

2.  ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า “ คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”

– คุณทรงชัย สัจจานนท์ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 (ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)

– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

เลขที่ 182/88 หมู่1 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งสองประเภทต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ กรณีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลภาพต้นฉบับ

โดยห้ามตกแต่งภาพใดๆ ให้ผิดไปจากความเป็นจริง
4. ไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และจะไม่มีการส่งภาพคืนให้เจ้าของผลงาน

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้การ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก มูลนิธิพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
7. คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2554(ในเวลาราชการ )

*ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การประกาศผลการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินจะทำการพิจารณาภาพที่ส่งเข้าประกวด

ณ ห้องประชุมกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

และจะประกาศผลการตัดสินภาพชนะเลิศในเดือน ตุลาคม 2554 ทาง www.rakkhaoyai.com และ http://www.tat8.com/

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถขอรับทราบผลการตัดสินได้ที่

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 084 – 873 8904 และ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

โทรศัพท์ 037-312-282 , 037-312-284 และทาง Internet ที่ http://www.tat8.com และ www.rakkhaoyai.com

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.4shared.com/document/-TjO2Dgt/_online.html

ปิดการแสดงความเห็น