บ้านดงบัง

Loading Map....

Address
เมือง
ปราจีนบุรีThailand


กำหนดการค่ายเยาวชน โรงเรียนนวมินทร์ทราชินูทิศ บดินทรเดชา
“ สมุนไพรล้างพิษ ”
วันที่ 9-11 มีนาคม พ.ศ. 2555
ณ มูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่ 9 มีนาคม 2555
10.30 – 11.00 น.  คณะอาจารย์ นักเรียน มาถึง รพ.เจ้าพระยาฯ กล่าวต้อนรับ โดย คุณเกรียง ฤทธิ์
เจริญ และคณะพี่เลี้ยง
11.00 – 11.30 น. ชมตึกเจ้าพระยาฯ และสวนสมุนไพร ( ตึกเจ้าพระยาฯ)
11.30 – 13.00 น. เดินทางไปกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง – อาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 น. เรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์
14.00 – 15.00 น. ลงแปลงเรียนรู้ขั้น ตอนและกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบของ กลุ่ม
สมุนไพรบ้านดงบัง
15.00 –17.00 น. ฐานกิจกรรม
17.00 –18.00 น. เดินทางกลับที่พัก ภารกิจส่วนตัว
18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น (แกรนวิวรีสอร์ท)
19.00 –20.30 น. สันทนาการ – กล่าวต้อนรับ โดย คุณเกรียง ฤทธิ์เจริญ และคณะพี่เลี้ยง
สรุปการเรียนรู้จากกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
20.30 –21.30 น. “รางจืดมากกว่าสมุนไพรล้างพิษ”
21.30 -21.45 น.   วีดีทัศน์สรุปงานประจำวัน
21.45 น.              ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป /พักผ่อน

วันที่ 10 มีนาคม 2555
07.00 – 08.00 น. รับประทาน อาหารเช้า (แกรนด์วิวรีสอร์ท)
08.00 – 08.30 น. เดินทางไปโรงงานผลิตสมุนไพร มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
08.30 – 12.00 น. ศึกษาดูงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ( QC ) พร้อมลงมือปฎิบัติงานจริงใน
ทุกกระบวนการ
12.00 – 13.00 น. อาหารเที่ยง ( ตึกเจ้าพระยาฯ)
13.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D ) พร้อมลงมือปฎิบัติงานจริงใน
ทุกกระบวนการ
16.30 – 18.30น. เดินทางกลับที่พัก พักอาบน้ำ – รับประทานอาหารเย็น(แกรนวิวรีสอร์ท)
18.30 – 21.00น. กิจกรรมภาคกลางคืน ชี้แจงกิจกรรมวันต่อไป

วันที่ 11 มีนาคม 2555   (ตึกเจ้าพระยาฯ)
07.00 – 08.00 น.      อาหารเช้า (แกรนวิวรีสอร์ท)
08.00 – 08.30 น.      เดินทางไป มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
08.30 – 09.00 น.      กิจกรรมสันทนาการ
09.00 – 12.00 น.      สรุปกิจกรรมและทบทวนเรื่องการทำกระบวนการต่างๆ
12.00 – 13.00 น.     อาหารเที่ยง
13.00 น. – 14.00 น. กิจกรรมอำลา เดินทางกับ กทม.

Upcoming Events

  • No events in this location
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.